Qonaq Kitabı
MÜSTƏZADLAR

Hüsnün çəməni-xubdən, ey sərvü sənubər
Ey hərdəm olan ariyəti-hüsnünə məğrur
Əzm etdi səhər naz ilə ol sərvi-dilara
Ey dil, rəvişi-aşiqi pərvanədən öyrən
Ol sərv bu gün seyri-gülüstan edəcəkdi
Ey qaşı kaman, kipriyi ox, ğəmzəsi xəncər
Ey dil, yapış ol Əhmədi-Muxtar ətəyindən
Ey ruhi-rəvan, sən gələli tazətər olmuş
Əfsus, günüm keçdi şərü şur ilə daim

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info