Qonaq Kitabı
KOMEDİYALAR

HEKAYƏTİ-MOLLA İBRAHİMXƏLİL KİMYAGƏR
HEKAYƏTİ-MÜSYÖ JORDAN HƏKİMİ-NƏBATAT VƏ DƏRVİŞ MƏSTƏLİ ŞAH-CADUKUNİ-MƏŞHUR
HEKAYƏTİ-XIRSİ-QULDURBASAN
SƏRGÜZƏŞTİ-VƏZİRİ-XANİ-LƏNKƏRAN
SƏRGÜZƏŞTİ-MƏRDİ-XƏSİS (Hacı Qara)
MÜRAFİƏ VƏKİLLƏRİNİN HEKAYƏTİ

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info