Qonaq Kitabı
Qəsidələr

Müavin mana ol Sübhan olursa
Əla, ey dilbərim, yarım, xərabat

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info