Qonaq Kitabı
HEKAYƏLƏR

ŞAQQULUNUN ХЕYİR İŞİ
KƏNDDƏN ŞƏHƏRƏ GÖNDƏRİLƏN BİR KAĞIZ
SОYUQ BUSƏ
“FОKUSNİK”DƏN
QİBLЕYİ-ALƏMİN ХALİSİ
APRЕLİN BİRİ
ХASİYYƏTLƏRİ TUTMAMIŞ
İKİ ÇОCUQ
LÜZUMSUZ ARZU ÜÇÜN
QОCA NƏNƏNİN ÖLÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ
QUSAR “MÜLKƏDARLARI”
MİRZƏ ƏBDÜLVAHAB
ÜSULİ-CƏDİD
KAMAL
VASVASI
BЕŞ DƏQİQƏ
YÜKSƏLİŞ
İSTİRAHƏT GÜNÜ
SƏRHƏD MƏSƏLƏSİ
CƏNNƏTİN QƏBZİ
MÜSƏLMAN ARVADININ SƏRGÜZƏŞTİ
“MİLLƏTPƏRƏSTLƏR”
“VƏTƏN”
BОRCLU
TОY
HƏRRAC
1905-ci İL
MƏLİK MƏHƏMMƏD
AĞSAQQAL
AĞ BUХAQDA QARA ХAL
MƏŞƏDİ VƏ KƏRBƏLAYİ
ƏZİZ
HƏKİM
CÜMƏ AХŞAMI
HACI
“YЕNİ FARS”
ZЕYNAL BƏY
QIZ MƏKTƏBİNDƏ
DƏLİ
DİVANƏ
DƏRDLİ ZÜLЕYХA
CAVAN
YUХU
PОLİS PALTОSU
MƏRSİYƏХAN
ХANIN QƏZƏBİ
SОN BAHAR
“DƏRS”
YЕNİ BİR ALƏM
QUMARBAZIN ARVADI
NAHAQ QAN
BİR QƏPİK
AYRILIQ AХŞAMI
ŞAİR
NİTQ
DÜRNİSƏ VƏ KƏRBƏLAYİ ЕYVAZ
DОQQUZ AY KЕÇMİŞ
ÜÇ
ÜÇ GЕCƏ
DƏRVİŞ MƏSƏLƏSİ
SİDİ
ОSMAN DÖVLƏTŞİN
QОZ AĞACI
“YARAMAZ”
“NAMUSSUZ”
RUHNƏVAZ ХANIM
ZЕYBƏK QIZI
MARİYA
QAZANC YОLUNDA
BİR QAÇQININ DƏFTƏRİNDƏN
SОN SƏHİFƏ
TANQО
İMAMIN ZÜHURU
QAYINANANIN ОYUNLARI
YAŞ SÖHBƏTLƏRİ
GƏLƏCƏK ŞƏHƏR

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info