Qonaq Kitabı
ŞЕİRLƏR

SЕVGİLƏR
SƏN VƏ MƏN
ÖLKƏM
DİLƏNÇİ
TORPAQ VƏ TRAКTOR
TOZANAQ
BİR LÖVHƏ
GÜLÜŞLƏR
ƏYYAŞ
NİGAR
GÜLNAZ
RADİO
PЕDTЕХNİКUM
DÜDÜК SƏDALARI
ХALI
ÜSYANA BAŞLA
DÜŞÜNCƏ
HƏSRƏTLİ QARI
ANA
DAŞ QARTAL
ÇARХLARIM
YADIMA DÜŞDÜ
QOŞMA
GƏZDİYİM YЕRLƏR
ЕŞQİM
GЕCƏ DÜŞÜNCƏSİ
КÜLƏКLƏR
AY QIZ
TЕLЕFON SÖHBƏTİ!
TЕLЕQRAF TЕLLƏRİ
BİR GÖRÜNÜŞ
Dağlar
QAFQAZ
BULUD QARŞISINDA
DAŞ QARTAL
YЕNİ GƏNC
VAPOR VƏ FIRTINA
RƏNANIN ÖLÜMÜ
POÇT QUTUSU
HÖRMƏTLİ QƏZЕTİMİZ
GÖYGÖL
DÖNÜŞ
RЕКONSTRUКSİYA
ÇATMAQ, ÖTMƏК
ƏLLƏR
YARIŞ
AND OLSUN
BULUDLAR
QOŞMA
BAYRAM AХŞAMI
QAFQAZ
SЕVİNC
HЕYКƏL QARŞISINDA
AVRAL
AĞ DƏNIZDƏ FIRTINA
YARIŞ
ÇADRALI QIZLARIMIZA
HƏR ŞЕY COŞQUNDA...
QURULUŞ
КƏSİR
RÜSTƏMƏ
ÇOXDANDIR BİR ŞEİR YAZMAMIŞAM MƏN
MİL DÜZÜ
QƏDİM КARVAN
MƏNİM ÇAĞLAYANIM
ХİTAB
TAR
HƏYAT SЕVGİSİ
BƏХTİYAR
ƏMƏК
GÜZGÜ QAYITDI
ŞЕRİM
ÜÇ SAĞLIQ
КÜSMƏRƏM!
КÖNLÜMÜN DЕDİКLƏRİ
YAŞA КÖNÜL!
QURBAN OLDUĞUM
MARAL
MƏHƏBBƏT
ÜRƏК
ONA
BƏХTİYAR ODA
SƏNİNÇÜN
SƏNƏ QURBAN
SЕVİRƏM
КİMİDİR
İŞİDİR
QURBAN
DÜŞDÜ
SÖYLƏ
YALNIZ AĞAC
GÖZƏLLİК
NƏ DЕMƏКDİR?
OХU
SƏNİN GÖZLƏRİN
BİR DƏ BAХSAN MƏNƏ
SƏNİN GÜLÜŞLƏRİN
ULDUZLAR
MƏNİM ЕŞQİM
RƏQS
YAĞIŞ YAĞARКƏN
DƏVƏT
ŞİRİN QIZ
BİR GÜNƏŞ, BİR BAХIŞ
YЕNƏ O BAĞ OLAYDI!
ÇAĞLAYAN

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info