Qonaq Kitabı
VARSAĞILAR

Vücudim şəhrin seyr edib gəzərim
Bir gözəlin vücudunun şəhrinə
Biz də xanədanə gedər der idik
İçmişəm bir dolu, olmuşam ayıq
Qaibdən dəlil göründün
Allah-allah den, qazilər
Gəl, könül, incimə bizdən

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info