Qonaq Kitabı
GƏRAYLILAR

Dil ilə dərvişlik olmaz
Bir nəfəscik söyləyəyim
Könül seyranda gəzərkən
Gövhərin keçməyən yerdə
Aqil, gəl bəri, gəl bəri
Gəl bir pirə xidmət eylə
Sözünü bir söyləyənin
Sərsəri, girmə meydana
Qırxlar meydanına vardım

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info