Qonaq Kitabı
MÜRƏBBELƏR

Xubların sultanısan aləmdə, var, xan ol, yürü
Vədeyi-vəsl edəli bir qılca qaldı canımız

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info