Qonaq Kitabı
QƏSİDƏLƏR

Ey ki, yoxdan bu cəhanı var edən pərvərdigar
Şol mübrək zatına işim sənadır, ya nəbi
Qönçə tək ləlini xəndan etdigin, yəni ki, nə?
Ey könül, kuyində məva qılduğun, yəni ki, nə?

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info