Qonaq Kitabı
HOPHOPNAMƏ

BİR MƏCLİSDƏ ON İKİ KİŞİNİN SÖHBƏTİ
MILLƏT NECƏ TARAC OLUR OLSUN, NƏ İŞİM VAR?!
OL GÜN Kİ SƏNƏ XALİQ EDƏR LÜTF BİR ÖVLAD
BİLMƏM NƏ GÖRÜBDÜR BİZİM OĞLAN OXUMAQDAN?!
MAHİ-KƏN`ANIN BATIB, EY PİRİ-KƏN`AN, QƏM YEMƏ!
QOCALIQDAN ŞİKAYƏT
BAKI FƏ`LƏLƏRINƏ
CƏHD EYLƏ, SƏN ANCAQ NƏZƏRİ-XƏLQDƏ PAK OL
ETDİ BU FƏLƏK HƏR KƏSƏ BİR TÖVR YAMANLIQ
TƏHSİLİ-ELM
ATA NƏSİHƏTİ
AH EYLƏDİYİM NƏŞEYİ-QƏLYANIN ÜÇÜNDÜR
“HƏYAT”IN KOP-KOPUNA CAVAB
BARIŞNALARA DAİR
CAVABLAR CAVABI
BAKI PƏHLİVANLARINA
ADƏTİMİZ DAŞ İDİ DƏVA GÜNÜ
KÜPƏGİRƏN QARININ QIZLARA NƏSİHƏTİ
UŞAQLARA
MƏN BİLMƏZ İDİM BƏXTDƏ BU NİKBƏT OLURMUŞ
HƏR NƏ VERSƏN, VER, MƏBADA VERMƏ BIR DIRHƏM ZƏKAT
ƏLƏMAN, SƏRKƏŞ OLUB...
EYLƏ BİLİRDİM Kİ, DƏXİ SÜBH OLUB
EY FƏLƏK, ZÜLMÜN ƏYANDIR...
NOLUR ŞİRİNMƏZAQ ETSƏ MƏNİ HƏLVAYİ-HÜRRİYYƏT
NƏFSİN QƏRƏZİ, ƏQLİN MƏRƏZİ
EY ƏZİZİM, XƏLƏFİM...
XƏSİSİN HEYFİ, VARİSİN KEYFİ
SƏRADƏN BİR ŞEYTAN DEYƏR: İNSANLAR, İNSANLAR!
AMALIMIZ, ƏFKARIMIZ İFNAYİ-VƏTƏNDİR
SƏRHESAB
AĞLAŞMA
TÖ`MEYİ-NƏHAR
VAY, VAY! NƏ YAMAN MÜŞKÜLƏ DÜŞDÜ İŞİM, ALLAH!
ÖVRADIMIZ, ƏZKARIMIZ ƏFSANEYİ-ZƏNDİR
HƏ, DE GÖRÜM, NƏ OLDU BƏS, AY BALAM, İDDƏALARIN?
FƏ`LƏ, ÖZÜNÜ SƏN DƏ BİR İNSANMI SANIRSAN?!
NAƏHL OLANA MƏTLƏBI ANDIRMAQ OLURMU?!
PAH ATONNAN, NƏ AĞIR YATDI BU OĞLAN, ÖLÜBƏ!
TƏRANEYİ-ƏSİLANƏ
LEYLİ-MƏCNUN
MƏZLUMLUQ EDIB BAŞLAMA FƏRYADƏ, ƏKINÇI!
ƏLMİNNƏTÜ-LLİLLAH Kİ, “DƏBİSTAN” DA QAPANDI!
VƏQTA Kİ, QOPUR BİR EVDƏ MATƏM
UÇİTELLƏR
TÖHMƏT EDİR QƏZETÇİLƏR, - MƏ`ŞƏRİ-NASİ BİR BELƏ!..
FƏXRİYYƏ
QORXURAM
BƏZİ YERLƏRDƏ TƏSADÜF OLUNUR AŞA, ƏTƏ
MƏN BELƏ ƏSRARI QANA BILMIRƏM
MÜƏLLİMLƏR SİYEZDİ
ÇAPMA ATINI, GİRMƏ BU MEYDANƏ, A MOLLA!
İKİ CAVABLARA BİR CAVAB
SOLDUMU GÜLZARIN, EY FAİQİ-NE`MAN PƏSƏR
EY ON Kİ ÜLUMİ-MƏDƏNİDƏN XƏBƏRİN VAR
SUAL-CAVAB
İFTARDAN BİR GÖFTAR, YA MƏCMƏDƏN BİR LÖQMƏ
BİMƏRHƏMƏT ƏYANLARINA ŞÜKR, XUDAYA!
MƏKTUB
TÖHMƏT EDİR QƏZETÇİLƏR, - MƏ`ŞƏRİ-NASİ BİR BELƏ!..
DAŞ QƏLBLİ İNSANLARI NEYLƏRDİN, İLAHİ?!
SUAL-CAVAB
SƏBİR
FİSİNCAN
ALDANMARAM Kİ, DOĞRUDUR AYİNİN, EY ƏMU!
BİZƏ NƏ?!
BARAKALLAH
MADAM Kİ, HAMİYANİ-ZÜLMƏT
MƏSLƏHƏT
ŞİRVAN
BİR CİBİMDƏ ƏSKİNASIM, BİR CİBİMDƏ AĞ MƏNAT
AY HARAY
DOĞRU
DİLBƏR
BƏXTƏVƏR
ÜÇ ARVAD
SƏBR ELƏ
AY NƏNƏ, BİR QIRMIZI SAQQAL KİŞİ!
ŞİKAYƏT
GAVUR QIZI
OSMANLILAR, ALDANMAYIN, ALLAHI SEVƏRSİZ!
MƏN ŞAHİ-QƏVİŞÖVKƏTƏM, İRAN ÖZÜMÜNDÜR!
QOYMA, GƏLDİ!
UŞAQDIR
İSTİQBALIMIZ LAĞLAĞDIR
CAVAN
AX!..
AÇILDIQCA SƏNİN SÜBHÜN, MƏNİM DƏ HÖRMƏTİM ARTIR
NƏSİHƏT
MAHİ-RƏMAZANDIR, YENƏ MEYDAN DA BİZİMDİR!
BU BOYDA!..
QABLA DƏXİ MARFAŞINI, MİR HAŞIM!
MƏNİMTƏK
KİŞİ
ZAHİDA, GƏL SOYUNAQ BİR KƏRƏ PALTARIMIZI
ŞAHNAMƏ
ARZU
TAPMACANIN TƏ`BİRİ
BİR BƏHANƏ ƏLDƏ ÜNVAN ETMƏLİ BUNDAN SORA!
QƏMÜ MÖHNƏT FÜZUN OLDU
İSTİQBAL BİZİMDİR
NEYLİYİM, EY VAY! BU URUS BAŞDILAR
ÇATLAYIR, XANBAÇI, QƏMDƏN ÜRƏYİM
MƏNİMKİ BELƏ DÜŞDÜ!
VAH!.. BU İMİŞ DƏRSİ-ÜSULİ-CƏDİD?!
SATIRAM
NEÇİN VERMƏYİR?
DOĞRUDAN DA, MƏMDƏLİ, QEYRƏT HƏLAL OLSUN SƏNƏ!
NƏDİR, AYA, YENƏ ÜSYANLARI İRANLILARIN?
EY ANNIN AY, ÜZÜN GÜNƏŞ, EY QAŞLARIN KƏMAN!
BURA SAY!
FÜZULİYƏ BƏNZƏTMƏ
VAİZ, QƏLƏM ƏHLİN NİYƏ TƏHQİR ELƏYİRSƏN?
YAŞAMAQ İSTƏR İSƏK, SIRF ƏVAM OLMALIYIZ!
ADƏMİ ADƏM EYLƏYƏN PARADIR
VERMİRƏM A!..
CANIN ÇIXSIN
YOX, YAZMARAM!
ZAHİD ÖLMƏKDƏN QABAQ MƏQSUDİNƏ ÇATMAQ DİLƏR
KİM NƏ DEYƏR BİZDƏ OLAN QEYRƏTƏ?!
QOCALAR MARŞI
ÜRƏFA MARŞI
PULA TƏVƏCCÖH
TƏŞƏKKÜR
MİLLƏT ŞƏRQİSİ
GİLEY YAXUD UMU-KÜSÜ
ALTMIŞ İLLİK ÖMRÜM OLDU SƏNDƏ BƏRBAD, ƏRDƏBİL!
EY VAY Kİ, HEYSİYYƏTİ-MİLLƏT GÖTÜRÜLDÜ!
ƏHVALPÜRSANLIQ YAXUD QONUŞMA
RƏDD OL QAPIDAN, AĞLAMA ZAR-ZAR, DİLƏNÇİ!
VƏZ ETDİYİN İNANDI, SƏN AMMA İNANMADIN!
BİR BÖLÜK BOŞBAĞAZLIQ, HEYVƏRƏLİK ADƏTİMİZ
OXUTMURAM, ƏL ÇƏKİN!
ASUDƏLİK BU SAƏT YERDƏN GÖYƏ CƏHANDA
BƏLAYİ-FƏQRƏ DÜŞDÜN, RAZI OL, BİÇARƏ, SƏBR EYLƏ!
SONYA, EY DİLBƏRİ-PAKİZƏ ƏDA!
NEÇİN MƏKTƏBƏ RƏĞBƏTİM OLMAYIR?
QAÇ, AT BASDI!
ƏHLİ-İRANDA, PAH OĞLAN, YENƏ HÜMMƏT GÖRÜNÜR!
YATMISAN, MOLLA ƏMU , GÜRCÜLƏR IÇRƏ HƏLƏ SƏN
MÜRTƏCE XADİMLƏRİM, HA İNDİ XİDMƏT VƏQTİDİR!
BİR DƏSTƏ GÜL
BAKIDA BİR KƏNDDƏ MÜHAVİRƏ
AY CAN! AY CAN!..
AMMA, MILLƏT A!..
ŞURƏ GƏLİB ŞAD OLUN, İRANLILAR!
DERLƏR, İRAN GÜNBƏGÜNDƏN XAR OLUR, ƏLBƏTTƏ Kİ!
QURBAN BAYRAMI
ZAHİDLƏRƏ
MİLLƏTİNİN HALI PƏRİŞAN OLA
AVROPADA MƏMDƏLİNİN EŞQBAZLIĞI
YUXU
AY CAN...
TƏBRİZ MÜXBİRİNƏ
ƏZRAİLİN İSTEFASI
AĞLADIQCA KİŞİ QEYRƏTSİZ OLUR
ÇOX DA DEMƏ SƏRVƏRÜ SAMANLIYAM, EY FİLAN!
BALACA SƏHNƏ
VAQİEYİ-YUBİLEYKARANƏ
ƏŞHƏDÜ BİLLAHİ ƏLİYYÜL ƏZİM
HƏMDÜLILLAH KI, BU GÜN BƏXTƏVƏR OLDU BAŞIMIZ
TAZİYANƏLƏR
1911
TUTDUM ORUCU IRƏMAZANDA
XÜMSI-ŞƏRABI SEYYIDƏ SAQI VERIB DEDI
ŞER BIR GÖVHƏRI-YEKDANEYI-ZIQIYMƏTDIR
SƏN PİRİ-ÇƏHANDİDƏSƏN, EY SEYYİDİ-SƏRKAR
SABIRI-ŞEYDA KI, TƏRKI-ŞƏHRI-ŞIRVAN EYLƏDI
ÜÇ YÜZ DOQQUZ IDI BƏD HƏZAR
ŞÜKR LILLAH KI, AFITABI-SÜXƏN
MÜSƏLMAN VƏ ERMƏNİ VƏTƏNDAŞLARIMIZA
ŞİMDİ FÜRSƏT VAR İKƏN BİR İŞ GÖR İSTİQBAL ÜÇÜN!
SÖZ
QƏRINI-MƏĞFIRƏT QIL, YA ILAHI
ABDULLA CÖVDƏTİN ƏŞARINI TƏXMİS
TƏHƏSSÜR
TƏRANEYİ-ŞAİRANƏ
İLTİHABİ-TƏƏSSÜRATIMDAN YENƏ BİR ŞÖLEYİ-CƏHANSUZUM
ŞƏKİBAİ
ƏNİN
NÖVHƏ
ÇÜNKI VÜCUDI-ALIM BIR NEMƏTI-XUDADIR
EY MÜSIBƏTZƏDƏ DINDAŞLARIM, ETDIKCƏ NƏZƏR
RƏHGÜZARİ-MƏXLUQATDA BİR MÖHTACİ-MƏSARİF
NƏ YAZIM?
SƏTTARXANA
YAŞADIQCA XƏRABƏ ŞIRVANDA
ƏQVALİ-HİKƏMİYYƏDƏN MÜQTƏBİS BİR MƏNZUM
TƏBAƏT
İDRAKDİR MÜSİBƏTƏ MİYZAN, ƏVƏT, ƏVƏT
DƏRDIM OLDUR KI, MƏNƏ ARIZ OLAN DƏRDLƏRIN
BIR ƏZMDƏ SƏBAT EDƏMƏZ ƏHLI-EHTIYAC
EY DILBƏRI-HÜRRIYYƏT, OLANDAN BƏRI AŞIQ
BƏNZƏTMƏ
RUHUM!..
TƏRBİYƏ
DƏHR BIR MÜDDƏT OLDU MƏNZILIMIZ
ANALAR BƏZƏYİ
ANALAR BƏZƏYİ (2)
NİTQƏ XİTAB
HƏVƏS
TƏRK EDƏR KIM KI, ŞÜKRI-NEMƏTI-NAS
NOLA ƏRBABI-KƏMAL EYLƏYƏ TƏHSIN MƏNƏ KIM
ISTƏRƏM ÖLMƏYI MƏN, LEYK QAÇIR MƏNDƏN ƏCƏL
QOYMA GƏLƏ, SAQIYA, ZAHIDI MEYXANƏYƏ
HƏR SƏRI-MUYDƏ MIN AŞIQI-NALANIN VAR
VIRANƏ ŞƏMAXIDƏ MƏNƏ GƏNC TAPILMAZ
MƏFTUNI-SƏRI-ZÜLFÜNƏ QÜLLAB GƏRƏKMƏZ
KUYINI XUNABEYI-ÇEŞMIMLƏ NƏMNAK EYLƏRƏM
GƏR ISTƏSƏN KI, FITNEYI-ALƏM OYANMASIN
ISTƏSƏN KÖNLÜM KIMI ZÜLFÜN PƏRIŞAN OLMASIN
EY DIL, AMANDI, SIRRINI BIGANƏ BILMƏSIN!
EY ŞUX, YENƏ HƏMDƏM OLUB KAKILƏ ZÜLFÜN
XOSROVI-HÜSNÜN, ƏZIZIM, SƏN IMIŞSƏN TACI
UŞAQLARA HƏDİYYƏ
MƏKTƏBƏ TƏRĞİB
ELMƏ TƏRĞİB
UŞAQ VƏ BUZ
YAZ GÜNLƏRİ
AĞACLARIN BƏHSİ
CÜTCÜ
QARĞA VƏ TÜLKÜ
MƏKTƏB UŞAQLARINA TÖHFƏ
MƏKTƏB ŞAGİRDLƏRİNƏ TÖHFƏ
TƏBİB İLƏ XƏSTƏ
QOCA BAĞBAN
QARINCA
MOLLA NƏSRƏDDİNİN YORĞANI
UŞAQ VƏ PUL
İSKƏNDƏR VƏ FƏQİR
AZARLI KƏNDÇİ
CAMUŞÇU VƏ SEL
MOLLA NƏSRƏDDİN VƏ OĞRU
ÖRÜMÇƏK VƏ İPƏK QURDU
ARTIQ ALIB, ƏSKİK SATAN TACİR
YALANÇI ÇOBAN
LÜĞƏT

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info