Qonaq Kitabı
QƏZƏLLƏR

Məhrəm ol, zülfi-nigar içrə dolan şanə kimi
Gördüm ol gün ki, rəqibim sənə mehman oldu
Olmuş övladi-vətən zülmü sitəmdən bağrı xun!
Yar hali-zarimi gördükcə, zar ağlar mənə
Gözəlim, zülfi-siyahin yaranıb şanə üçün
Gülzari-vətən içrə bu nə zağü zəğəndir?
Bildi olmaz əql ilə həm rütbəvü həm payə söz
Bu naz ilə duran ol sərv qamətimdü mənim!
Olmasa ləli-ləbin badeyi-nab olmaz idi
Ah!.. görsəm üzünü bir də əgər cananın
Dağıdıb zülfünü rüxsarə pərişan etmə
Görsəm rəqibi həmdəm olubdur o mah ilə
Düşəli vəsfi-ləbi-yar dəhəndən dəhənə
Nigarım əldə tutub cam lalə şəklində
Yoxdur, əlində, ey könül, hərçənd ixtiyar
Əgər görməzsə hər gün zülfi-yari şanə dincəlməz
Göz mərdümi kim, əşki tökər bir gilə sənsiz
Haçan zəlfən kəməndin bircə ləhzə yad edər könlüm
Dil ki, vəsl istərdi daim nazlı yarımdan mənim
Nə qədri var nəfəs təndə çək istibdad əlindən dad!
Bunca xəstə könlümə zülm etmə, ey qaşı kaman
Qəmlə mənus ol ki, qəm zövqü səfadən yaxşıdır
Eylədikcə vəslini, ey nazəninim, mən xəyal
Dildə qəmzən yarəsi, ey məh, kifayətdir mənə
Bir zərrəcən gəlməz mənə rəhmi, nədəndir, yarımın
Hər gün görüb ol arizi ali, yanıram mən!
Baxma əba-qəbayə, nə surət, nə sirətə
Nigarın zülfi-ənbarbarın öpsə şanələr bir-bir
Yarı gördükdə, dedim, müşkülüm asan oldu
Qıldım nəzarə zülfi-çəlipayi-yarə mən
Nə istiğnadır, ey gül, göstərirsən bülbüli-zarə
Rəqabət qıldığıyçın bərki-gül yarın yanağilə
Dün gecə məclisi-üns içrə nigarı gördüm
Badi-səba, yetir mənə cananədən xəbər
Cahan əhlində bir-bir yoxladım, gördüm vəfa yoxdur
Dün gecə mən səni, ey afəti-dövran yuxuda
Mərizi-dərdi-eşqəm, ey təbibim, bir pənahım yox
Sanma kim, bir qətrə abəm, çeşmi-tərdən düşmüşəm
İndi ki, eylədin, ey məh, məni heyran özünə

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info