Qonaq Kitabı
Qəzəllər

Hər nəfəs gündin yədi-beyza edər izhar sübh
Ağlamaqdan seyli-çeşmi-əşkbarım qalmadı
Dün urub vaşilə bən xəstədili şad etdün
Yardin kam istəmək eşq əhlinə düşvar imiş
Driğa, dilbərim halım pərişan olduğun bilməz
Müşk yolunda can tökən qəlb olması yəqinimdür
Yenə nə bərq idi kim, saldı eşq canımğa
Göstərdi tiği-hicran rişteyi-ömrünü əhbabın
Dərddin xanəvü beyt tutdum eymən cananın
Gözə ol şəh yolidin özgə gubari bolmasun
Dustlar, sərf eylərəm, nəqdi-vəfa bir yar üçün
Müddəi qövlilə çün kim salmadın gözdən bəni
Şad olamazmı bilür bir qəmi-aləm nə imiş
Bir nigarın hicrivü nabədin cəhanın möhnəti
Mənzilim dərgahi-cananımda bolğay kaş ki
Qalmağay erdi bu aləmdə məhəbbət kaş ki
Çadruyə yüzni, ey şux, diraz qılma məni
Etmə vaqif öldügümdin növhəgər həmdəmləri
Rəhm edib atmaz oxun yar ürəgim yarəsinə
Göz yaşım vermə qəmi-ahi-səhərgahlərə
Hüsnün ki, canibi-xəti ənbərfəşan tutar
Navəki-cövrün sinəmə könlüm ona peyvənd eylənüz
Ey əcəl, al canımı, aləmni ansız körməyin
Xoşa onlar ki, canan bəzmində məhrəmləri bardur
Şöleyi-qəmdin mənivü səbrimi örtədi ot
Öylə sərkeşlik edir sərvi-qədi-rənası
Püstə nə deyər, bəhsini eylər o dəhanın
Sərv qaldı cilvədən sərvi-xuramanım görüb
Könlün istəsə qəm dərdiğə dəva, qədəh iç
İstərəm həmdəm olum bir neçə Məcnunlar ilə
Könlümün hər dəm girər ol mahsima qoynuna
Məni dün seyri-əyağ mey birlə saqi dəstgir etdi
Vüsali müjdəsidin əşkbar gözüm
Şövqim gətürdi cilvəyə ol sərvqaməti
Qıldı həngami-səfər sərvi-xuramanım vida
Qəmi-fəraqın ilə dərdnak olub gedərin
Əgər dünya budur, bixanü biman olmamız yegdür
Doldu gözüm qubari-səri-kuyi-yardən
Əlkidə al alma, imas kim, ata tutar

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info