Qonaq Kitabı
Qəsidələr

İrişdi vəqt ki, rəf ola etidali-həva
Şekoft iməs ki, nəsimi-səxavət ilə bu gün
Əgər sərgəşteyi-dəhr eylədi dövran məni-zarı
O kim, nüsrət verür nüğli-kəlamullah ehkamı
Dəhr dərmandələrdən müşkili asan eylər

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info