Qonaq Kitabı
Şeirlər

QƏLƏM
ZİYAFӘT VӘ FӘLAKӘT
ARZU
ZAKİR
AXTARIR
ZİYARӘT
QÜRBӘT
ALLAH!
AĞALAR!
AXİR Kİ, AĞLAT MİLLӘTİ!
AY MİLLӘT!
AÇIQ MӘKTUB
ALLAHIN NEMӘTLӘRİ
AŞİQİ-PӘRİŞAN
AY QIZ!
ANAN TӘLİM EDӘN DİLDӘ

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info