Qonaq Kitabı
Qəzəllər

Dərdi-eşqə hər ki, ol dəmsaz ola
Hər kimə həmrah Fəzlullah ola
Sünbül saçın gül yüzünə çünkim niqab olur, şəha
Türreyi-tərrarını sən edəlidən piçü tab
Şu kafər çeşmi gördüm İstefadə
Erdi qulağıma səhər çün hayü huyi-meykədə
Bir dəm salınsa çün ol sərvi-rəvan çəməndə
Dur səhər, ey saqiyi-can, bir qədəh mey sun bizə
Dur uru, ey saqiyi-məhru bizə
Şol mübarək zatına işim sənadır, ya nəbi
Ol zaman kim məst qıldı çeşmi məxmurun məni!
Billah, ey sərvi rəvan, durgil səhər, gül şən degül
Fəzli-fəyyazi-əzəl çün eylədi feyzini am
Dur uru, ey saqi, billah, xoşxiram
Bir səhər piri-muğani çün ziyarət eylədim
Ey dustan, (ey dustan) yarım mənə uymaz, nedim?
Can alıcı xuni gözün bir dəm aman verməz, nedim?
Müstədam olğıl həmişə, ey gözəl xanım mənim
Mən ki, ləlin can yerində görmüşəm
Saqi, səhərdir, sun bərü, cami-Cəmi nuş edəlim
Billah, səhərdir, saqiya, doldur bərü cam, içəlüm
Can içində dərdi-eşqin olalı, cana, müqim
Mana mehri ermədi sən məhliqanın, neyləyim
Gər səninçün qılmayam çak, ey büti-nazik bədən
Ey ağzı qönçə, çöhrəsi gül, xətləri səmən
Gözüm eydür könlümə: şol huri-məhvəşdən saqın
Xabi-qəflətdən oyansun eşqi-dildar istəyən
Könlümü həm dəmbədəm edər pərişan saçların
Qamu cövri ki, cana, cana etdin
Nə kövkəbdir bu, ya rəbb kim, Gün əşdən nuri rövşəndir
Tapun kim, canların cananəsidür
Kainatın varlığından mənə sən şafi yetər
Pərtövi-hüsni-cəmalın aləmi pürnur edər
Nigara, zülfi-şəbrəngin ki, əyyamın siyah eylər
Məgər badi-səba zülfin ucundan key pərişandır
Gül yanağun üzrə çün ol sünbüli-sərkəş yatur
Çin elindən çin səhər çün şol büti-ziba gəlür
Aşiqə məşuqinin cövrü səfası xoş gəlür
Dur, ey mürği-səhər, billah, ağaz et
Ey afitabi-dövlət, vey kövkəbi-hidayət
Görəldən zülfi-ənbərbarın, ey dust
Dil saçından oldu sevdayi mizac

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info