Qonaq Kitabı
ƏSƏRLƏRİ

SÖHBƏTÜL ƏSMAR
BƏNGÜ-BADƏ
YEDDİ CAM
LEYLİ VƏ MƏCNUN

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info