Qonaq Kitabı
TƏXMİSLƏR

Ey gözəllər padişahi, ta gəda boldum sana
Olkim, anın çeşmi-məstü qəmzəyi-qəttalı bar
Köhlü mazağülbəsər ol çeşmi-fəttanındadur
Ol ki, yüzi lalədəndir, qaməti şümşadidən
Ey günəş, sənsiz çiraği-mahi-taban bolmasun
Ey vay kim, can verdimü bir yari-cani tapmadım
Ta fələksən mahdan ayru məni-gümrahını
Səhni-gülşən gör ki, köhnə xakdani biş imas

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info