Qonaq Kitabı
MÜXƏMMƏSLƏR

Ey bolub eşqdə divanəvü rüsvay könül
Gözlərim yüzin görüb xurşidi-taban istəməz
Yenə boldum məni-divanə rüsvay
Vəh kim, ol ahuyi-mişkindən qalıbmən bixəbər
Vəh ki, dönsəydi mana ruzi-cavani bir dəxi
Vəh ki, həddən aşdı ol nazik nəhalın nazişi
Bir cəfapişə məhi-afaqgərdim var mənim
Boy çəkdi o şol sərvi-dilaray mənimçün

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info