Qonaq Kitabı
QƏZƏLLƏR

Çün cəmalın pərtövi-sübhi-kəramətdür mana
Ey pəriləb, demə həq bir parə can vermiş sana
Səndən ayru yüz ğəmü dərdü məlamətdir mana
Alma, cana, canımı kim, can ilən yarəm sana
Düşmüşəm bir halə sənsiz natəvanü zar olub
Məlalət yelindən zülfin pərişan bolmasun yarəb
Vay kim, olmaz mana ol lə’li-ruhəfza nəsib
Xəstə canım çəkdi ah, ol nərgisi-fəttan görüb
Eşigində düşmişəm hər gecə daşə yastanıb
Vəh ki, bir namehriban dildarı sevdim aqibət
Ləbin şagirdidür xalın, yazıbdır xaməyi-qüdrət
Vəh ki, rüsvalıq bilə əfsanə boldum aqibət
Vəh ki, mən biçarəni biçarə qıldın aqibət
Yüzün sübhi-kəramətdür, kəramət
Ey çəkib şaxi-sənubər tək qədü bala, yigit
Səlamət əhlini xunxarə çeşmin nagəhan görgəc
Məni mən etmə, ey zahid, fəğandan ruyi-yar olğac
Türkinin kim, qəsdi cani-natəvan qılmaqdadur
Ol türki-pərivəş ki, gözü eyni-bəladur
Dustlar guya ki, düşmən sözini guş etdilər
Getdilər əhbabü mən miskini giryan qıldılar
Dəmi-ruhül qüds cana, ləbi-şəkkərfəşanındur
Bizdən sarı ol mah könülni savudubdur
Yarsız qaldım yenə, biyarlıq müşküldürür
Mənim bir dilbərim var kim, ləbü göftari gögçəkdür
Canım dəhənün fikridə mə’dum olasıdur
Ərğəvani don bilə, ey dilbəri-siminüzar
Xəttini səbzə oxurlar, yüzini yasəmən derlər
Begüşa, ləbi-şirin bekəlami nə boluptur
Hər səhər badi-səba kim, kuyi-canandan gəlür
Çağırdın, ey səmənsima, yanağuna düşən tərdür
Xublar yanında ol şahi-cavanan bəllüdür
Ey könül, hər kimsəyə yar olmagil, yar özgədür
Yad eylə düşgəc şəbi-ğəm söhbəti-dilxahlar
Şol pəri-peykər ki, yüzindən niqab almış gəlür
Natəvan könlüm ki, lə’lindən zəkat almış gəlür
Ey pəri, mən tilbəni gər yad qılsan, vəqtidür
Sizni yad etgəc gözüm qandan ləbaləb yaş olur
Aşiq oldur kim, görüb dildarını can tapşurur
Gər qədəm bassan hənuz dirilməgim imkanı bar
Yarəb, məni-avarəni ol yarə irişdür
Yardən bir dəm cüdalıq ixtiyar etmək nolur
Xurşidi-tabanın əgər hüsnü cəmalı çoxdurur
Meydən açıldı gülşəni-hüsnündə lalələr
Qəddü rəftarı ol şuxun ki, könlüm mübtəlasıdır
Mənimlən ta yaman oldun, məni öldürdü qayğular
Ey yüzün sübhü saçın hər yan qaranğu şamlar
Çəngidür min ğəmi-hicran məni-avarə əksüksiz
Ey məni aşüftə qılğan zülfi-ənbərbarınız
Ey ğəmindən dəmbədəm xunab dil, bimar göz
Məni divanə qıldı ol pəri, əhli vəfa bolmaz
Məni divanə qıldı ol pəri, əhli vəfa bolmaz
Sənsiz ol bixanuman kim, var idim, varəm hənuz
Məndən, ey naseh ki, rüsvayi-cahanam yarsız
Sən içgəc badeyi-gülgun mana candan xəbər qalmaz
Ey əhli-eşq, Kə’beyi-məqsudi-zatuniz
Vay kim, mən oldum diyari-özgələr yari hənuz
Qulluğunda gərçi var, cana, bəsi təqsirimiz
Sən ol Yusifsən, ey dilbər ki, Kənanda ola bilməz
Mənim yarim vəfasızdur, vəfasız
Məni ol xosrovi-xuban pütg birlə yad etmiş
Nazikü şirin dodağın, ey büti-huri məniş
Gözlərin sevdasidə gəldi mana bimarlıq
Ölməgim, ol verdi sana işvəvü əyyarəliq
Necə, ey xodkam, hicründə mana bədnamlıq
Ey əhli-eşq, dərdü ğəmən eyşü şadlıq
Ey könül, dünya evində istəmə abadlıq
Səni eyşü şərabü padişalıq
Ol ki, verdi şəm’hüsnünə cahanəfruzluq
Xəstə könlüm tapdı ol dildardən nömidliq
Xəstə könlüm tapdı ol dildardən nömidliq
Ey gözün zaği-siyahü zülfi-mişkinün duzağ
Eşq yolunda gərəkdür himməti-ali rəfiq
Ah kim, köksümin sənsiz çak-çak etdi fəraq
Könlümə xunabeyi-həsrət şərab etdi fəraq
Bolmuşam divanə tərki-xanüman qılsam gərək
Vəh ki, hicran xəncəri köksümni qılçı çak-çak
Qızarmış badədən yüzi güli-gülzari-minu tək
Yüzüm bir naristan hicrindən saraldı heyva tək
Mənim bir dilbərim var kim, yüzi xurşidi-ənvər tək
Ey ğəmündən dağlu könlüm ləhzə-ləhzə çakrək
Sureyi-vəş-şəmsdür rüxsari-zibası anun
Ey məni bimar qılğan çeşmi-bimarun sənün
Necə kim, xəlqi dirildür şivəvü rə’nalığın
Ey məni aşüftə qılğan ənbərəfşan kakilün
Ey gözü qarətgəri-imanü bərsər kakilin
Ruzin həmişə xürrəm, fərxəndə ruzigarın
Ol ki, can sərməsti-çeşmi-pürxumaridür anun
Afitabi-dilbəri ruyi çün mahındır sənün
Ey xəti-səbzin Xızr, vey çeşmeyi-heyvan ləbin
Açılsa yüzümə qapı inayəti-xudainin
Öldürmə cövr ilən məni kim, yarunam sənün
Baxışında var nəzər ol nərgisi-pürxabnin
Ey dəhanın püstəvi lə’li-ləbin innab tək
Ol kim, öldürdi məni cövrilə bidadi anun
Ol ki, can məxmuri çeşmi-nimxabidür anun

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info