Qonaq Kitabı
TƏCNİSLƏR

Gözlərin cəlladdır, baxışın yağı
Gözəl bоylu, gözəl xоylu, gözəl yar
Səhər-səhər əsən qiblə yеlləri
Gözdə cadugərlik, xalda fitnəlik
Еy dəhanı şəkər, ləbləri qəndab
Еy günəş cəmallım, sən nə gözəlsən

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info