Qonaq Kitabı
GƏRAYLILAR

Maşaallah, qadir Allah
Genə fələklər ünüşdü
Nə xoşlayıb xanım bilməm
Sənə qurban, gətir saqi
Abad olsun görüm, yarəb
İşim, peşəm od yandırmaq
Genə gəldi bahar fəsli
Aman, ağa, sənə qurban

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info