Qonaq Kitabı
ÇARPALAR

Get dolanginən, xamsən hənuz
Ey firiştəxu, dur əyağə gəl
Dərdi-hicrdən hali-zarımı
Gəlmə, gəlmə, get yaxşı-yaxşı sən
Böylə bivəfa olma, ey pəri
Heyf, bilmədim kim, bu bülbülü

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info