Qonaq Kitabı
QƏSİDƏLƏR

Bircə bax gör açılıb o güli-həmra, həmra
Müjdə, ey dil ki, səni görməyə canan gəldi
Aşiqi-divanə, bir zümzümə bünyad qıl
Şəhrbəndi-dildə bir sultanı gözlər gözlərim
Əyləşib bir xosrovi-afaqı gözlər gözlərim
Səfheyi-aləmdə bir dürri-nihandır Üştibin
Ey gözüm, gəl gözə bax, nərkisi-şəhla nəçidir!
Tərfi-gülşəndə genə bir güli-həmra görünür
Mənim aləmdə sultanım Əlidir
Genə şuridə könlüm aşiqi-bir gül’üzar olmuş
Guşeyi-vəhdət nə əcəb ca imiş

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info