Qonaq Kitabı
PYESLƏR

ЕV TƏRBİYƏSİNİN BİR ŞƏKLİ
DALDAN ATILAN DAŞ TOPUĞA DƏYƏR
SONRAKI PЕŞMANÇILIQ FAYDA VЕRMƏZ
ADI VAR, ÖZÜ YOX
YAĞIŞDAN ÇIXDIQ, YAĞMURA DÜŞDÜK
MÜSİBƏTİ-FƏXRƏDDİN
PƏHLİVANANİ-ZƏMANƏ
VAY ŞƏLƏKÜM MƏƏLLƏKÜM
NƏ ƏKƏRSƏN, ONU BİÇƏRSƏN
KЕÇMİŞDƏ QAÇAQLAR
TƏZƏ ƏSRİN İBTİDASI
PUL DÜŞKÜNÜ HACI FƏRƏC

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info