Qonaq Kitabı
MÜSTƏZADLAR

Sal bürqəyi üzündən, əya surəti-rəhman
Saldı xəbəri-hüsnünüz, ey sərvəri-xuban
Kirpikləri çün iki cahanın əsəridir
Ta qıldı təcəlli bu mənim könlümə Allah
Gəl qaməti-sərvin keçib ol cənnətə daxil
Mə’şuqi-həqiqi zi kərəm çünki buraxdı

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info