Qonaq Kitabı
DRAM ƏSƏRLƏRI

DAĞILAN TİFAQ
BƏXTSİZ CAVAN
PƏRİ CADU
AĞAC KÖLGƏSINDƏ
QADINLAR BAYRAMI (8 Mart)
AC HƏRİFLƏR
AĞA MƏHƏMMƏD ŞAH QACAR
ƏDALƏT QAPILARI
KİMDİR MÜQƏSSİR
KÖHNƏ DUDMAN
MİLLƏT DОSTLARI
PADŞAHIN MƏHƏBBƏTİ
QIRIMIZI QARI
QОCA TARZƏN
SƏHNƏ QURBANI
VAVЕYLA
XƏYALAT
YЕYƏRSƏN QAZ ƏTİNİ, GÖRƏRSƏN LƏZZƏTİNİ

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info