Qonaq Kitabı
MÜXƏMMƏSLƏR

Nə xoşdur bir nigarın müddət olmaq intizarında
Ah kim, aldı mənim əqlü kəmalım qocalıq
Məni bir şux bu gün xanə-xərab etdi yenə
Bu gün yüz naz ilə sərvim çıxıb seyrə həvəs ilə
Bu gün ol şuxi-sitəmkarə rəqibdən yani
Vay, yüz min vay kim, qoydu fələk tənha məni
Saqiya, badeyi-gülguni gətir mala-mal!
Etdi Məcnun kimi şeyda məni bir Leylicəmal
Çıx xanədən, ey sərvi-səhi, can sana qurban!
Nə xoşdur dövri-ruyində müsəlsəl ol qəra zülfün
Bu gün bir məhvəşi-sadə bizə gəlmiş qonaq, oynar
Görün bu çərxi-dunpərvər nə növi ruzigar eylər
Ver müjdəmi, ey dil ki, nigarın gələcəkdir
Divanə könül, daxi usan yal ağarıbdır!
Nigari-xürdəsalım, şükr lilləh kim, kəbir olmuş
Gözləyən kimsə, gözüm, həqqi deməz ay sana
Ah, yüz min ah, dərvişü ğəni, mirü gəday

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info