Qonaq Kitabı
GƏRAYLILAR

Sənin günəş camalına
Neçin ol, səngdil, bu mən
Nə müddətdir dost yolları
Bilməm neçin ölməyirəm
Bəhri-bəlayə ğərq oldum
Cəfa çəkdim, bağ yetirdim
Hər aşiqin bir yarı var
Nə faidə, ildə bir yol
Hüsnün sultanı gözlərə
Fələk, sana nə adətdir
Neyləmişəm, incimisən
Gecə-gündüz gözüm, könlüm
Uçuq görən məzarımı
Gözəl çox olur, sevdiyim
Bənzər meyxanədə sərxoş
Könül, uyma bivəfayə
Bu növi ki, çərxi-fələk
Bu növi qaşü göz olmaz
Keçdi növbəti-zimistan
Dedim dilbərə; ey zalım
Künəş pərtövəfkənliyi

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info