Qonaq Kitabı
QOŞMALAR

Bu bahar fəslində, gül mövsümündə
Yalvardım səbayə: şərh et halımı
Yar demişdi: gələn bayrama gəlləm
Bil ki, bədəsildən yoxdu fayidə
Sən gedəndən bəri, ey üzü dönmüş
Qadir allah səbəb sala araya
Gözüm yolda qaldı, könül intizar
Aralıqda meyü məhbub olmasa
Dur sallan, dur sallan, boyun qurbanı
Ey qönçədəhanım, tazə-tərlikdə
Dilbər, sən gedəli xəstə düşmüşəm
Kilki-qüdrət ilə katibi-qəza
Kilki-qüdrət ilə katibi-ğəza
Soruşdum dilbərdən: yoxsa bərki-gül
Dost yolunda cəfa çəkdim, can üzdüm
Ey sevdiyim, ləli-ləbinə nisbət
Günəş rüxsarına tökər zülflərin
Müəttər zülfünün həsrətin çəkən
Gül üzün həmdəmdi müəttər zülfə
Sevdiyim, bir yerə. cəm eyləsələr
Kəman əbrulərin, ox kipriklərin
Gəzmişəm cahanı mən, görməmişəm
Ey sevdiyim, səndən cüda düşəli
Ey əndəlib, səndə bu nə qanundu
Nə yaraşır sana, divanə könül
Sevdiyim, gələ-gör bahar fəslidir
Əsib badi-səba, nümayan oldu
Lövhi-cəbinində katibi-ğəza
Sən sadə gözəlsən, qoyma, sevdiyim
Yenə bizdən küsüb bivəfa dilbər
Badi-səba, mənim dərdi-dilimi
Sən gedəndən bəri, ey çeşmi xumar
Düşmüşəm çöllərə, ey Leylicəmal,
Təğafül eyləmə, ey badi-səba
Sifariş eyləsən badi-səbadən
Gecə-gündüz canan deyib ağlaram
Gecə-gündüz həsrət çəkən gözlərim!
Piranəsərlikdə hərcayi könül
Bir laçın gözlünün sultani-eşqi
Qadir allah səbəb salıb arayə
Mən öləndən sonra, deyin dildara
Könül, əbəs yerə üzmə canını
Həqdi, gözəl çoxdu cahan içində
İllər ayrısıyam, gəl qucaqlaşaq
Dərdbilməzlər qınar məni, heç deməz
Piranəsərlikdə bir növcavanın
Səri-zülfün kimi titrər ürəyim
Nə müddətdi iştiyağın çəkirdim
Ömür keçdi, insaf elə, sevdiyim
Qadir allah bir də səbəb salaydı
Tökər səndən ayrı, ey çeşmi xumar
Dün düşdü güzarım yarın kuyinə
Müddətdir həsrətəm, bir gəz bəri bax
Əsib badi-səba, gül pirəhənin
Ey cismimin çanı, gözümün nuru
Ləli-ləbin kimi sağəri-səhba
Dost yolu bağlandı, ümid kəsildi
İstərəm ki, varım yarın kuyinə
Nə zülmlər qaldı mənim həqqimdə
Təğafül eyləmə, ey badi-səba
Sevdiyim, didəmdən sellər açılır
Dilbər, neyləmişəm, nədir günahım
Heç bilirsən nə cəfalər çəkmişəm
Badi-səba, seylə mənim yarıma
O qədər gəlmədi intizar öldüm
Ey yığılan canlar, minnət eyləyin
Ey yığılan canlar, siz olun tarı
Bu bahar fəslində, mürüvvətdirmi
Dilbər, səni tarı, günəş camalın
Dilbər, sən gedəndən bəri könlümün
Ey sevdiyim, səndən cüda düşəli
Bir saat havada qanad saxlayın
Can üzüldü, gələ-gör ki, sevdiyim
Ləbin şərabından məst olan aşiq
Piranəsərlikdə hərcayi könül
Xuraman-xuraman seyri-gülşənə
Adətdir xublara başdan, binadan
Məşşatə gözünə sürmə çəkəndə
Dilbər, tər sinədən götür çarqatı
Yeri, ey bivəfa, həq varsın işin
Bağrım şan-şan olur zənbur evi tək
Dost kuyindən bir gələn yox soruşaq
Bu dövri-fanidə beş gün kişinin
Əyyami-zimistan keçdi, sevdiyim!
Ey bimürvət, məni cana yetirdin
Eşitdim gözəllər seyrə çıxıbdır
Piranəsərlikdə bir növcavanın
Bu gün-bayram günü səhni-çəməndə

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info