Qonaq Kitabı
Vay o gündәn...

Fәrqi birdi, nәһayәt,

İstәr әlli il ömr et,

İstәr yüz il dünyada.

Heç kәs günәşlә, ayla

Yanaşı dövran sürüb

Qalan deyil dünyada.

 

Ya gec, ya tez - qonaqsan.

Qonubsan, qopacaqsan.

Vaxtsız köçmәyә nә var?

Dözmәk olar

                    yollarda

Çәn ola, duman ola,

Qar ola, tufan ola.

Hәr dәrdә dözmәk olar,

Vay o gündәn

                   insana

Dәrs verәn һeyvan ola.

  
[1] 
 
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info