Qonaq Kitabı
Dәmir qapı Dәrbәnd

Dәmir qapı Dәrbәnddәn,

Söz düşәndә bir zaman

Nәnәm deyәrdi: - Ora

Әl çatıb, ün yetişmәz!

Dәrbәnd uzaqlıq rәmzi,

Dәrbәnd uzaqdan uzaq.

Nәnәm tәsәvvürümdә

Hәr şeyi bilәn alim,

Mәnsә uşaqdan uşaq.

Alnını qırışdırıb

Sonra nәnәm deyәrdi:

- Ay bala, bir vaxt ora

Filan kәnddәn filankәs,

“Bir dә Sibir İsgәndәr

Günlәrin bir günündә

Gedib çıxıb deyirlәr.

Doğulduğum yer - Qazax,

Dәrbәnd uzaqdan uzaq...

Arabir babaların

Xәbәr tutduğu şәһәr

Gәncә,

     İrəvan,

          Tiflis.

Mindiyimiz - araba,

Gördüyümüz - dağ, dәrә,

Qara kәl - sürәtimiz.

Dәyişdikcә fәsillәr

Dәyişdi һәyatımız;

İl-il boy atdıqca biz,

Dәyişdik sürәti dә,

İşi dә, vüsәti dә.

Dәmir qapı Dәrbәndin

Yüz dәfә keçdik üstdәn.

Zaman başqa zamandır

Dәqiqә - qәti zәfәr,

Saniyә imtaһandır.

Belә vaxtda əgәr biz

Vurulsaq özümüzә;

Dünәnki, fikrimizә.

Dünәnki, sözümüzә,

Sabaһın әtәyindәn

Üzülәr әllәrimiz.

Bircә dilә bәnd olub,

Bircә elә bәnd olub

Yaşasaq yer üzündә

Neçә yerdәn xәbәrsiz,

Neçә eldәn xәbәrsiz -

Geri qalarıq, geri!

Müasir maşınlarda,

Müasir qatarlarda

Tәkcә cismimizlә yox,

Müasir düşüncәmiz,

Müasir eşqimizlә

Gecә bilmәsәk әgәr

Dәmir qapı Dәrbәndi

Demәk, һasar o һasar,

Bәnd dә һәmәnki bәnddir.

Dәmir qapı Dәrbәnt dә

Nәnәmin düşündüyü

Dәmir qapı Dәrbәnddir!

  
[1] [2] 
 
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info