Qonaq Kitabı
Zooparkda

Zoopark... Nә qәdәr gәlәn var bu gün

Axır qulağıma qәribә sәslәr,

Gәzirәm, oğlumun tutub әlindәn;

Yan-yana düzülmüş dәmir qәfәslәr.

 

Ceyrana baxıram: gözlәri sulu,

Qartal fikrә gedib vurulmuş kimi.

Şir küncә çәkilib, maral yuxulu,

Pәlәng tәrpәnmәyir yorulmuş kimi...

 

Sonsuz bir maraqla evә dönәndә,

Oğlum danışacaq gördüklәrindәn.

Düzdür, sәn onları gördün, ay oğlum,

Gördün gözlәrinlә, gördün qәfәsdә.

Ancaq tanımadın, tanımadın sәn.

  
[1] 
 
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info